ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ


ด้วย โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ และไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแบบเหมารวม จํานวน 862 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

3 มีนาคม 2566

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา