ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 

    โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2505 
โดยมี นายอำณัติ กระสินธุ์ อดีตนายอำเภอกำแพงแสน และนายพิน กันตะเพ็ง อดีตศึกษำธิการ อำเภอกำแพงแสน 
เป็นผู้เริ่มและสนับสนุนโครงกำรก่อตั้งรวมทั้งจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน 
    การดำเนินงานของโรงเรียน  ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ซึ่งมี จำนวนนักเรียน 30 คน โดยมีนายอนุชิต ศศิโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก และอาศัยหอประชุมข้าราชการอำเภอกำแพงแสนเป็นที่เรียนชั่วครำว จนถึงพ.ศ. 2507 จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับ งบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนจึง ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีกจำนวน 6 ห้องเรียน รวมเป็น 10 ห้องเรียน
     ต่อมาโรงเรียนได้รับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูและบ้านพักภารโรงอีกหลายหลังและเติบโตมาโดยลำดับ  จนเมื่อมาถึงปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    ที่ตั้งปัจจุบัน                     ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 7 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งกระพังโหม 
                                            อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140
    ขนาดสถานศึกษา            ขนาดใหญ่ 
    จำนวนพื้นที่                     ปัจจุบันมีเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา 
    ระดับชั้นที่เปิดสอน           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา