สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

วิริเยน ทุกขมจเจติ  คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนมีความพยายามสร้างองค์ความรูป นำสู่ความสุข

ตราประจำโรงเรียน

  พระอาทิตย์กระจายรัศมีความสว่างอยู่เหนือกำแพงที่มีความสง่างามและมั่นคง โดยรัศมีความสว่างของดวงอาทิตย์

เปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนกำแพงที่มีความสง่างามและมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทุกๆด้าน ซึ่งสัญลักษณ์ทั้งสองประการอยู่ภายในวงกลมที่มีแถบตัวอักษรระบุชื่อโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาอยู่บริเวณด้านล่างของกำแพง พร้อมทั้งมีแถบตัวอักษรระบุปรัชญาของโรงเรียนอยู่เหนือดวงอาทิตย์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ทิวสน” ต้นสน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
      ดอกเข็มสีชมพู หมายถึง การศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาที่แตกฉานและเฉียบแหลมประดุจดั่งคมแหลมของดอกเข็ม
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์และใหม่
เขียว – ขาว หมายถึง แผ่นดินใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์
คำขวัญ 
ประพฤติดี= มีความประพฤติเรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
เรียนเด่น =  มีความตั้งใจเรียน ขยัน หมั่นเพียรในการเรียน
เน้นคุณธรรม =  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา