วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

    “เป็นสถานศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นฐาน บูรณาการคุณธรรมและความพอเพียง”

พันธกิจ 

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและคุณภาพ ตามสมรรถนะหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิต

4. ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

7. สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3. นักเรียนและครูดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ 

1.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.ดำเนินการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับคำปรึกษาชี้แนะ

และความช่วยเหลือ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่ง

เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

5.โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

          ความหมายของอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนจะต้อง เป็นคนดี (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย) มีความรู้ (ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน) อยู่อย่างพอเพียง 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ถิ่นสร้างคนดี”

          ถิ่น หมายถึง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

          คนดี หมายถึง นักเรียนที่ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

          ถิ่นสร้างคนดี หมายถึง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาเป็นแหล่งสร้างคนดี

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา