ประกาศ

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชํารุด เสื่อมสภาพ จํานวน 862 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา