กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา