:: วิสัยทัศน์โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ::

  วิสัยทัศน์
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาเป็นโรงเรียนชั้นนำในการจัด การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   

1.
2.
3.
4.
พันธกิจ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักสุขภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   
  เป้าหมาย
นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   

นโยบายโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
1. ส่งเสริมให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานในโรงเรียนมีการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับการประเมินภายนอก
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหาร การจัดการ และมีเทคนิควิธีจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ
4. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักและภูมิใจในสถาบัน รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างลักษณะนิสัยความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในชีวิตประจำวัน
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการใช้ภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยสอดแทรกไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างกลมกลืน
7. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และมีรายได้ระหว่างเรียน
8. ส่งเสริมด้านโภชนาการ การกีฬา และสุขอนามัยสำหรับครู นักเรียน และบุคลากร รวมทั้งป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด และโรคเอดส์
9. เร่งพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาดสวยงาม มีบรรยากาศที่ดี พร้อมที่จะบริการ บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
10. ส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
11. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โยให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแนวทางจัดการศึกษา และแสวงหาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ
12. สนับสนุนส่งเสริมการนำทรัพยากร และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น