:: ประวัติ ::
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2505 โดยมีนายอาณัติ กระสินธุ์ อดีตนายอำเภอกำแพงแสน และนายพิน กันตะเพ็ง อดีตศึกษาธิการ อำเภอกำแพงแสน เป็นผู้เริ่มและสนับสนุนโครงการก่อตั้ง รวมทั้งจัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
คลิกเพื่อขยาย
การดำเนินงานของโรงเรียน ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 30 คน โดยมีนายอนุชิต ศศิโรจน์ เป็นครูใหญ่คนแรก และอาศัยหอประชุมข้าราชการอำเภอกำแพงแสนเป็นที่เรียนชั่วคราว จนถึงพ.ศ. 2507 จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน
คลิกเพื่อขยาย
ในปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีกจำนวน 6 ห้องเรียน รวมเป็น 10 ห้องเรียน
คลิกเพื่อขยาย
ต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูและบ้านพักภารโรงอีกหลายหลังและเติบโตมาโดยลำดับจนเมื่อมาถึงปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนกำแพแสนวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงแสน ประมาณ 500 เมตร และ 600 เมตร ตามลำดับ