::สัญญาลักษณ์::
วิสัยทัศน์
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาเป็นโรงเรียนชั้นนำในการจัด การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
คติธรรม
วิริเยน ทุกขมจ เจติ
หมายความว่า คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
คำขวัญ
ประพฤติดี = มีความประพฤติเรียบร้อย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
เรียนเด่น = มีความตั้งใจเรียน ขยัน หมั่นเพียรในการเรียน
เน้นคุณธรรม = ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตราสัญลักษณ์
เป็นกำแพงเมือง มีดวงอาทิตย์ขึ้นในยามรุ่งอรุณ อยู่ในกรอบวงกลม มีคติธรรม ของโรงเรียนอยู่ตอนบน ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง มีความหมายบอกถึง "ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนของโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา"
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ และใหม่
เขียว – ขาว หมายถึง แผ่นดินใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ทิวสน” ต้นสน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
เข้มสีชมพู